Kalendarz

lipiec 2024
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Imieniny

Dziś imieniny obchodzą: Czesław, Hieronim, Fryderyk

 POBIERZ PLIK EDYTOWALNY  

Zasady organizacji pracy w okresie wakacji 2024 roku dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków

§ 1. 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Mieście Łuków funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną, umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.

2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pracują w okresie wakacyjnym według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący na podstawie złożonych wniosków dyrektorów przedszkoli.

§ 2. 1. Dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podają do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz pracujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka oraz terminy składania wniosków.

§ 3. 1. W okresie wakacji przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków
w bieżącym roku szkolnym.

2. Okres wakacyjny nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym.

3. Z zajęć w okresie wakacyjnym w pierwszej kolejności będą korzystać dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje i nie korzysta  w tym czasie z urlopu wypoczynkowego  lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

4. Liczebność grupy  przedszkolnej jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

5. W okresie wakacyjnym przedszkole dyżurujące zapewnia dzieciom jedynie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z możliwością pracy w grupach mieszanych.

6. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

§ 4. 1. Warunkiem przyjęcia dziecka na okres wakacyjny do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do 27 maja 2024 roku.

2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej w terminie od 16.05.2024 r. do 27.05.2024 r.

3. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci wraz z wnioskami i przekazuje je dyrektorowi pracującego przedszkola do dnia 31 maja 2024 roku.

4. Lista dzieci zakwalifikowanych do zajęć w okresie wakacji zostanie podana do publicznej wiadomości  w dniu 4 czerwca 2024 r.

5. Dyrektor pracującego przedszkola zapoznaje rodziców dzieci innego przedszkola z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki do dnia rozpoczęcia zajęć w okresie wakacji.

§ 5. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie regulowane są przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka przelewem na konto rachunku przedszkola pracującego w okresie wakacji. Opłaty pobierane będą z góry zgodnie
z zasadą  wynikającą z:

 1. liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu realizowanych po podstawie programowej zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych i ewentualnie dopłat za każdą godzinę ponad zadeklarowaną

oraz

 1. dziennej stawki żywieniowej.

3. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie trwania miesiąca, rodzic/opiekun prawny dziecka wnosi opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 proporcjonalnie od dnia przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

§ 6. 1. Dyrektor przedszkola pracującego w okresie wakacyjnym zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom/prawnym opiekunom dzieci przyjętych na okres wakacyjny statut przedszkola.

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na okres wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w pracującym przedszkolu.

3. W czasie pracy w okresie wakacyjnym, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.

4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do przedszkoli.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte
w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.

  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

Wniosek o przyjęcie dziecka w okresie wakacji 2024 do Przedszkola Miejskiego Nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie

w terminie od …………………………………….. do …………………………………………

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………….

ur. dnia …………………w……………… ………………..nr PESEL dziecka

……………………………………

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Numery telefonów  rodziców/prawnych opiekunów do natychmiastowego kontaktu

......................................................................................................................................................

Rodzic (opiekun) deklaruje na …………….. godziny dziennie odpłatnych zajęć opiekuńczo -wychowawczych wykraczających poza podstawę  programową wychowania przedszkolnego oraz trzy  posiłki dziennie. Dzienny pobyt dziecka w godzinach od …………. do …………..…

Upoważnienie dla osób odbierających dziecko

Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka …............................................................

(imię i nazwisko dziecka)

……………………………………. ……………………………………tel. …………………….

 ……………………………………….…………………………………tel. …………………….

………………………………………..…………………………………tel. …………………….

Upoważnienie jest ważne od ………………….………………. do ….…………………..……….

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka odebranego z przedszkola przez osobę upoważnioną.

Dodatkowe informacje o dziecku np. choroby, alergie, inne

………………………………………………………………………………………….......

Oświadczenie:

 1. Zobowiązuję/emy się do terminowego uiszczenia opłaty związanej z pobytem dziecka
  w przedszkolu w czasie wakacji 2024, oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5
  w Łukowie.

 2. Zobowiązuję/emy się do przestrzegania zadeklarowanych godzin.

 3. Jestem/jesteśmy świadoma/y/mi i zapoznałam/em/ zapoznaliśmy się z procedurą bezpieczeństwa zdrowotnego w przedszkolu oraz procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.

Łuków, dnia ………………………………………….

………………………………………… …………………………………………

(podpis matki/opiekunki prawnej) (podpis ojca/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA OKRES PRACY W OKRESIE WAKACYJNYM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest Elżbieta Pudełek:

- tel.: 25 7986110

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- adres: Oś. Unitów Podlaskich 18

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest: Elżbieta Pudełek

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

- tel.: 25 7986110

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- adres: Oś. Unitów Podlaskich 18

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w oraz na podstawie ustawy prawo oświatowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego na dyżur wakacyjny, a wobec dzieci przyjętych do placówki w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych. Administrator na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia jw. przetwarza również dane osobowe zaliczane do danych szczególnej kategorii
  tj. dane dot. zdrowia.

 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania ograniczenia, przetwarzania usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie w okresie wakacji 2024 roku do przedszkola.

…………………………………………...

(miejscowość, data)       

………………………………………………

(podpisy  rodziców/ prawnych opiekunów)

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA W ZAKRESIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest:

…………………………………………………………………………………………………….

(określić przedszkole/oddziały przedszkolne dyżurujące, nazwa, siedziba)

w zakresie:  mojego imienia i nazwiska, nr. telefonu dla celów weryfikacji ww. danych podczas odbioru dziecka ………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) z przedszkola. 

Zostałam/-em poinformowana/ -y, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgodę mogę wycofać w każdym momencie.

.………………………………………………………….

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest Elżbieta Pudełek:

- tel.: 25 7986110

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- adres: Oś. Unitów Podlaskich 18

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:

- tel.: 25 7986110

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- adres: Oś. Unitów Podlaskich 18

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w – na podstawie zgody na ich przetwarzanie w celu weryfikacji tożsamości podczas odbioru dziecka
z przedszkola.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 3. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 7. Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od rodziców / opiekunów prawnych dziecka, do odbioru którego zostaje Pani/Pan upoważniona/y.

 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym odbiór dziecka z przedszkola.

………………………………..                              ……..……………….…………………      (miejscowość, data)                 (podpis osoby upoważnionej)

 POBIERZ PLIK EDYTOWALNY  

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie 

ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie 1.03 - 15.03.2024 za pomocą systemu elektronicznego, z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie internetowej

http://www.lukow.pl/start/aktualnosci/4503-rusza-nabor-do-szkol-i-przedszkoli-na-rok-2024-2025?fbclid=IwAR1WXoCtNpW2id6ufkHGsYtvN4ad_x4_xBSrePfCUS818eWjjJ9uu7U3ceI_aem_AbvFYyZ_1sEsriJct2bAUQ1KofgA0X1W4KY-Y1p9Kf_-6KCkkXvRaUsz7sLEfvDcZpQ

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie

ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie 1.03 - 15.03.2023 za pomocą systemu elektronicznego, z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie internetowej

https:/naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lukow/